1,599,000 pln

Działka z WZ pod budowę 48 lokali mieszkalnych

Na sprzedaż
Bochnia ul. Kąty

Szczegóły Nieruchomości

Rynek
wtórny
Forma własności
Pełna własność
Powierzchnia
10591 m2
Dostępne od
zaraz

Opis

BOCHNIA – UL. NA KĄTY
Woj. Małopolskie, pow. Bocheński, gmina Bochnia, przy ul. Na Kąty.
TEREN O POWIERZCHNI 1,0591 M2
Z WYDANYMI WARUNKAMI ZABUDOWY NA BUDOWĘ 48 LOKALI MIESZKALNYCH (24 BUDYNKI) W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

W TRAKCIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

Przedmiotem sprzedaży jest teren inwestycyjny położony w Bochni z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.
Dla terenu, na którym znajduje się działka nie występuje MPZP. Warunki zabudowy uzyskane w drodze decyzji administracyjnej. W bliskim otoczeniu zabudowy jednorodzinnej oraz bogata oferta punktów usługowo-handlowych.

Dostęp do wszystkich mediów miejskich: gaz, kanalizacja, wodociąg, prąd, Internet.

Doskonała lokalizacja:
500 m od Drogi Wojewódzkiej nr 965 (Limanowej, przez Bochnię do w m. Świniary)
5 km od zjazdu z autostrady A4 w Bochni.

Charakterystyka działki: Teren płaski i równy o kształcie zbliżonym do prostokąta.

Warunki i wymagania ochrony I kształtowania ładu przestrzennego (parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu):

a. podstawowe parametry budynków oraz sposobu zagospodarowania terenu przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (6 zespołów po 4 budynki) o liczbie kondygnacji nadziemnych do 3;

b. linia zabudowy: ustalono dla przedmiotowe inwestycji nową linie zabudowy wyznaczoną jako linia nieprzekraczalna – jak w części graficznej decyzji

c. wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy dla przedmiotowej inwestycji w stosunku do powierzchni przedmiotowej działki nr 867/1: wskaźnik ten ustalono w wysokości do 13,3 %; wskaźnik wielkości powierzchni biologicznie czynnej ustalono, jako nie mniejszy niż 50% powierzchni przedmiotowej działki nr 867/1;

d. szerokość elewacji frontowej: ustalono dla każdego z przedmiotowych 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej: szerokość elewacji frontowej minimalną – 11,4 m z tolerancją do 20%

e. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyk: ustalono dla każdego z przedmiotowych 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej: wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki – minimalną 3,5m i maksymalną 8,0m

f. geometria dachu: ustalono dla każdego z przedmiotowych 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dach stromy dwuspadowy lub wielospadowy z kalem nachylenia połaci dachowych 30-45 z możliwością doświetlenia dachu oknami połaciowymi lub lukarnami oraz ustalono da każdego z przedmiotowych 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wysokość budynku 8,0m

Warunki ochrony zdrowia ludzi, środowiska, przyrody i krajobrazu:

a warunki zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.): zamierzenie to nie zalicza się do inwestycji, dla których sporządzanie raportu może być wymagane, nie jest również wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tej inwestycji.

b. warunki zagospodarowania przestrzennego wynikająco z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody: teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parków narodowych, rezerwatów lub pomników przyrody. W razie konieczności dokonania wycinki drzew lub krzewów należy uzyskać stosowną decyzję w Urzędzie Miasta w Bochni

Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
Obszar działki pod planowaną inwestycję jest zlokalizowany poza terenem wpisanym do rejestru zabytków, jako chroniony układ urbanistyczny, nie znajduje się w sąsiedztwie wymagającego ochrony dobra kultury współczesnej

Warunki obsługi w zakresie Infrastruktury technicznej i komunikacji:

a. dostęp do drogi publicznej:
• do drogi gminnej ul. Na Kąty (urządzonej na dz. nr 836/2, 908/1, 883, 903) poprzez projektowany zjazd;
• planowana inwestycja powinna być tak projektowana i realizowana, aby zminimalizować utrudnienia dla osób trzecich korzystających z dróg publicznych;
• przejazd pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 2.5 tony możliwy będzie wyłącznie od ulicy Na Buczków, po uzyskaniu zezwolenia od zarządcy drogi, t. j. Burmistrza Miasta Bochnia;

b. wymagania parkingowe:
• należy dla przedmiotowej inwestycji zapewnić miejsca postojowe stosownie do projektowanej funkcji i przeznaczenia, jednak nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny;

c. podłączenie do sieci infrastruktury technicznej:
• Istnieje możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych z przedmiotowej inwestycji, zgodnie z informacją wydaną przez MPWiK
• Istnieje możliwość dostawy wody do przedmiotowej inwestycji, zgodnie z informacją wydaną przez MPWiK
• Istnieje możliwość przyłączenia przedmiotowej inwestycji do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia (dn63) zlokalizowanego w Bochni na działce nr 867/1 przy ul. Na Kąty, zgodnie z oświadczeniem o warunkach przyłączenia do sieci gazowej obiektu budowlanego wydanymi przez PSG sp. z o.o.
• Przedmiotowa inwestycja posiada zapewnienie przyłączenia do sieci energetycznej i dostawę energii elektrycznej, zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Tauron Dystrybucja S.A.,
• Gospodarowanie odpadami w sposób zgodny z w regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochni przyjętym Uchwała Nr XVI/146/20 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia.

Ochrona interesów osób trzecich: planowana inwestycja winna być projektowana i realizowana tak, by nie powodowała utrudnień ani ograniczeń dla osób trzecich, a w szczególności: nie utrudniała dostępu do drogi publicznej, nie pozbawiała możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, nie ograniczała dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby, ochronę przed uciążliwościami, powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

Podana cena jest ceną netto.

Serdecznie polecamy i zachęcamy do bezpłatnej prezentacji.
Concept Nieruchomości oferuje również:

• bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu gotówkowego i hipotecznego na zakup nieruchomości
• kupno i sprzedaż nieruchomości zadłużonych, z nieuregulowanym stanem prawnym, z ciążącymi egzekucjami
• pomoc w zamianie, sprzedaży, kupnie a także wynajmie nieruchomości

Podobne Nieruchomości

Działka w centrum Bochni!

Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego
Na sprzedaż
  197,000 pln
Area 250
Beds 3
Baths 2
Garages 1

Piękna działka budowlana w Bochni – 14,25 arów

Bochnia
Na sprzedaż
  189,000 pln
Area 250
Beds 3
Baths 2
Garages 1

Działka budowlana pod lasem Gorzków

Gorzków
Na sprzedaż
  139,000 pln
Area 250
Beds 3
Baths 2
Garages 1