1,440,000 pln

Działka z WZ pod budowę 20 lokali mieszkalnych

Na sprzedaż
Bochnia ul. Kąty

Szczegóły Nieruchomości

Rynek
wtórny
Forma własności
Pełna własność
Powierzchnia
14114 m2
Dostępne od
zaraz

Opis

BOCHNIA – UL. NA KĄTY
Woj. Małopolskie, pow. Bocheński, gmina Bochnia, przy ul. Na Kąty.

TEREN O POWIERZCHNI 1,4114 HA
Z WYDANYMI WARUNKAMI ZABUDOWY NA BUDOWĘ 20 LOKALI (10-CIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH) W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ. MOŻLIWE PÓŹNIEJSZE ZŁOŻENIE WNIOSKU O KOLEJNE 5 BUDYNKÓW.

W TRAKCIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. 

Przedmiotem sprzedaży jest teren inwestycyjny położony w Bochni z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.
Dla terenu, na którym znajduje się działka nie występuje MPZP. Warunki zabudowy uzyskane w drodze decyzji administracyjnej. W bliskim otoczeniu zabudowy jednorodzinne oraz bogata oferta punktów usługowo-handlowych.

Dostęp do wszystkich mediów miejskich: gaz, kanalizacja, wodociąg, prąd, Internet.

Doskonała lokalizacja:
500 m od Drogi Wojewódzkiej nr 965 (Limanowej, przez Bochnię do w m. Świniary)
5 km od zjazdu z autostrady A4 w Bochni.

Charakterystyka działki:
Teren płaski i równy o kształcie zbliżonym do prostokąta.

Warunki wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu):

a. podstawowe parametry budynków oraz sposobu zagospodarowania terenu: przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy 10-tu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej: ponieważ na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest gazociąg DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice-Zederman IDN 150-zakazuje się lokalizacji przedmiotowej inwestycji na części działki nr 812/1 w strefie kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągów I strefie bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągów (wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami);
b. Linia zabudowy: ustalono dla przedmiotowej inwestycji nową linie zabudowy wyznaczoną jako linia nieprzekraczalna – Jak w części graficznej decyzji:
c. wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy dla przedmiotowej inwestycji w stosunku do powierzchni przedmiotowej działki nr 812/1: wskaźnik ten ustalono w wysokości do 9,7%; wskaźnik wielkości powierzchni biologicznie czynnej ustalono, jako nie mniejszy niż 50% powierzchni przedmiotowej działki nr 812/1;
d. szerokość elewacji frontowej: ustalono dla każdego z przedmiotowych 10-tu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej szerokość elewacji frontowej minimalną-11,0m i maksymalną-13,2m
e. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki: ustalono dla każdego z przedmiotowych 10-tu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, Jej gzymsu, attyki – minimalną 3,0m i maksymalną 6,5m;
f. geometria dachu: ustalono dla każdego z przedmiotowych 10-tu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej maksymalną wysokość głównej kalenicy dachu do 8,0m oraz ustalono dla każdego z przedmiotowych 10-tu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dach stromy dwuspadowy lub wielospadowy z kalem nachylenia połaci dachowych 30-45° z możliwością doświetlenia dachu oknami połaciowymi lub lukarnami ponadto ustalono dla każdego z przedmiotowych 10-ciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dwa dopuszczalne kierunki głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki – pierwszy kierunek głównej kalenicy dachu pod kątem 47-55 w stosunku do frontu działki oraz drugi kierunek głównej kalenicy dachu prostopadły do pierwszego ustalonego kierunku głównej kalenicy dachu

4. Warunki ochrony zdrowia ludzi, środowiska, przyrody i krajobrazu:
a. warunki zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.): zamierzenie to nie zalicza się do inwestycji, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, nie jest również wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tej inwestycji.
b. warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody: teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parków narodowych, rezerwatów lub pomników przyrody. W razie konieczności dokonania wycinki drzew lub krzewów należy uzyskać stosowną decyzję w Urzędzie Miasta w Bochni

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: Obszar działki pod planowaną inwestycję jest zlokalizowany poza terenem wpisanym do rejestru zabytków, jako chroniony układ urbanistyczny, nie znajduje się w sąsiedztwie wymagającego ochrony dobra kultury współczesnej

Podana cena jest ceną netto.

Serdecznie polecamy i zachęcamy do bezpłatnej prezentacji.
Concept Nieruchomości oferuje również:

• bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu gotówkowego i hipotecznego na zakup nieruchomości
• kupno i sprzedaż nieruchomości zadłużonych, z nieuregulowanym stanem prawnym, z ciążącymi egzekucjami
• pomoc w zamianie, sprzedaży, kupnie a także wynajmie nieruchomości

Podobne Nieruchomości

NOWOŚĆ! Piękna działka w malowniczej okolicy – Nowy Wiśnicz

Nowy Wiśnicz, ul. Jana Matejki
Na sprzedaż
  189,540 pln
Area 250
Beds 3
Baths 2
Garages 1

Malownicza Działka w ispini

Ispina
Na sprzedaż
  300,000 pln
Area 250
Beds 3
Baths 2
Garages 1

Działka idealna na wypoczynek Ispina

Ispina
Na sprzedaż
  60,000 pln
Area 250
Beds 3
Baths 2
Garages 1